ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ Business Japanese 1

เน้นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน และพัฒนาจากผู้เรียนไปสู่การเป็นผู้พูดภาษาญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่น Advance 1

เน้นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน และพัฒนาจากผู้เรียนไปสู่การเป็นผู้พูดภาษาญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่น Pre-Advance 1

เน้นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน และพัฒนาจากผู้เรียนไปสู่การเป็นผู้พูดภาษาญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่น Intermediate 1

เน้นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน และพัฒนาจากผู้เรียนไปสู่การเป็นผู้พูดภาษาญี่ปุ่น